Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
 

 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
 5. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
 6. Betaling
 7. Levertermijn
 8. Levering en risico
 9. Eigendomsvoorbehoud
 10. Kwaliteit en kwantiteit
 11. Reclame
 12. Herroeping en ontbinding
 13. Aansprakelijkheid van NNZ
 14. Overmacht
 15. Opschorting en ontbinding
 16. Intellectuele eigendom
 17. Terugroepregeling verkoop
 18. Toepasselijk recht en geschillen

 
1.            Definities
 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 
Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

Consument: de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

NNZ: NNZ B.V.

Overeenkomst: de Overeenkomst tot verkoop en levering van zaken (c.q. producten) en/of diensten (onder andere maar daartoe niet beperkt: adviseren, onderzoeken, bedrukken, vervaardigen, monteren en aanneming van werk) door NNZ aan een Wederpartij.

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door NNZ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie NNZ een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie NNZ een aanbieding doet.
 
2.            Identiteit van de ondernemer
 
Naam ondernemer: NNZ B.V.
Handelend onder de naam/namen: NNZ B.V.
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 
Vestigings- en bezoekadres:
Aarhusweg 1
9723 JJ Groningen
 
Postadres:
Postbus 104
9700 AC Groningen
 
Telefoonnummer: +31 (0)50 5207800
E-mailadres: info@nnz.nlWebsite: www.nnz.nlWebshop: www.nnzshop.nl
KvK-nummer: 02039320
BTW-identificatienummer:NL006718449B01
 
3.            Toepasselijkheid
 
3.1.          Op alle aanbiedingen en/of offertes van NNZ en op alle Overeenkomsten betreffende verkoop en levering van zaken en/of diensten door NNZ zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De Wederpartij met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten met NNZ.
 
3.2.          Door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en andere van de voorwaarden van NNZ afwijkende bedingen worden door NNZ uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door NNZ zijn aanvaard.
 
3.3.          Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 
3.4.          Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door NNZ voor de uitvoering van de Overeenkomsten worden ingeschakeld.
 
3.5.          Indien NNZ niet steeds strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat NNZ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
4.            Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
 
4.1.          Alle aanbiedingen en/of offertes van NNZ zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen en/of offertes van NNZ mogen zonder toestemming van NNZ niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 
4.2.          Overeenkomsten (alsmede wijzigingen daarin en/of annuleringen daarvan) komen tot stand door schriftelijke of elektronische (order)bevestiging van NNZ of door (het begin van) feitelijke uitvoering door NNZ.
 
4.3.          NNZ heeft te allen tijde het recht bestellingen en/of opdrachten te weigeren of aan de levering en/of de uitvoering nadere voorwaarden te verbinden. De Wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding indien zich een situatie als bedoeld in dit artikel voordoet.
 
4.4.          Alle Overeenkomsten met NNZ komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde: “Zolang de voorraad bij NNZ of de leverancier van NNZ strekt”.
 
4.5.          Door of vanwege NNZ bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie c.q. gegevens (waaronder maten, gewichten, hoeveelheden, etc.) is/zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden NNZ niet.
 
5.            Prijzen, wijzigingen en meerwerk
 
5.1.          Alle in de aanbieding genoemde prijzen van NNZ zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en inclusief omzetbelasting, emballage en (belasting)heffingen van overheidswege zoals bijvoorbeeld invoerrechten, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen.
 
5.2.          NNZ heeft het recht om ingeval van stijging van kostprijsbepalende elementen na de aanbieding en/of tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs te verhogen. Onder kostprijsbepalende elementen worden o.a. maar niet uitsluitend begrepen kostenstijgingen die voortvloeien uit vermeerderingen of wijzigingen van lonen, lasten, belastingen, (in- en uitvoer)rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, alsmede wisselkoersveranderingen, verhogingen van de door leveranciers in rekening gebrachte kosten of wetswijzigingen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Wederpartij geen recht de Overeenkomst te ontbinden. De prijsverhoging geldt voor die delen van de Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd.
 
5.3.          In afwijking van art. 5.2 van deze algemene voorwaarden is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging zoals onder 5.2. omschreven plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij NNZ alsdan alsnog binnen 2 dagen na ontvangst van de schriftelijke verklaring aan de Consument laat weten bereid te zijn om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren.
 
5.4.          NNZ heeft het recht om, bij levering van zaken met een factuurwaarde lager dan een door haar te bepalen bedrag, een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.
 
5.5.          De Wederpartij is gehouden de kostprijs van emballage te voldoen indien zulks niet zal worden teruggenomen door NNZ. NNZ heeft het recht om de emballage niet terug te nemen.
 
5.6.          In de Overeenkomst is de bevoegdheid van NNZ begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door NNZ in overleg met de Wederpartij tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven de in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of uitgevoerd.
 
6.            Betaling
 
6.1.          Betalingen dienen te geschieden bij de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk/elektronisch anders is overeengekomen. De Consument is gerechtigd om eerst bij levering het volledige bedrag te betalen.
 
6.2.          NNZ is steeds gerechtigd om voorafgaande aan de levering een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheid van de Wederpartij te verlangen. Alsdan kan de Wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling en/of zekerheid heeft plaatsgevonden. De vooruitbetaling zal voor de Consument ten hoogste 50% bedragen van het verschuldigde bedrag.
 
6.3.          Indien de Wederpartij enig door haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is deze van rechtswege in verzuim, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist, alsmede is over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
 
6.4.          Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Wederpartij komen te zijner laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,-, en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
 
6.5.          In afwijking van art. 6.4., tweede zin, is een Consument de buitengerechtelijke kosten verschuldigd eerst nadat deze door NNZ is aangemaand tot betaling van de verschuldigde bedragen binnen een termijn van 14 dagen en de betalingstermijn is verstreken.
 
6.6.          De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NNZ te melden.
 
6.7.          Indien de Wederpartij in gebreke is met een door hem aan NNZ verschuldigde betaling en/of indien de Wederpartij niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zijn alle (andere) vorderingen die NNZ op de Wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is NNZ bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Wederpartij op te schorten.
 
6.8.          Betalingen door of vanwege de Wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Wederpartij.
 
6.9.          Het is de Wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens NNZ op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Wederpartij op NNZ, uit welke hoofde dan ook. De Wederpartij kan zich jegens NNZ niet beroepen op een retentierecht.
 
6.10.         Het is de Wederpartij verboden zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen op NNZ aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel ook in eigendom over te dragen.
 
7.            Levertermijn
 
7.1.          De levertermijn bij een Overeenkomst bedraagt niet meer dan 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
7.2.          De (overeengekomen) levertermijnen gaan in op de dag dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. De Wederpartij dient tijdig de juiste adresgegevens aan NNZ door te geven.
Indien NNZ alsdan niet over de benodigde gegevens beschikt, om te kunnen voldoen aan het bepaalde onder 7.1., gaan de levertermijnen eerst in nadat NNZ al deze benodigde gegevens van de Wederpartij heeft ontvangen.
 
7.3.          Ingeval van niet tijdige levering is NNZ eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling.
 
7.4.          De door NNZ opgegeven en overeengekomen levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor NNZ niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, heeft de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de keuze om binnen een door de Wederpartij gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.
 
7.5.          NNZ is bevoegd om te leveren in gedeelten, welke NNZ dan afzonderlijk mag factureren. De Wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden.
 
7.6.          In geval van overmacht, door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Wederpartij, door de Wederpartij geïnitieerde wijzigingen in de Overeenkomst, of indien door een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn tenminste worden verlengd met de duur van de vertraging.
 
8.            Levering en risico
 
8.1.          De door NNZ te leveren zaken gelden als geleverd op het moment waarop de zaken de fabriek of het magazijn (waaronder tevens te begrijpen de fabriek of het magazijn van een toeleverancier) verlaten; alsmede – indien is overeengekomen dat de zaken worden afgehaald – op het aan de Wederpartij meegedeelde moment waarop de zaken ter afhaling gereed liggen, tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen.
 
8.2.          Vanaf de levering als bedoeld in 8.1. zijn de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij, ook indien NNZ het vervoer verzorgt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en/of de Overeenkomst is gesloten met een Consument. De zaken zijn voor rekening en risico van de Consument indien deze door de Consument in ontvangst zijn genomen of in ontvangst zijn genomen door een door de Consument aangewezen derde.
 
8.3.          NNZ bepaalt de wijze van verzending om aan haar leveringsverplichtingen te voldoen, indien een leveringsverplichting voor NNZ bij Overeenkomst is overeengekomen. Indien de Wederpartij bepaalde bijzondere aanwijzingen geeft, geschiedt het voldoen hiervan geheel voor rekening en risico van de Wederpartij. De kosten van aflevering, alsmede van deelleveringen, komen ten laste van de Wederpartij, tenzij de Overeenkomst is gesloten met een Consument. De kosten van afhalen komen ten laste van de Wederpartij.
 
8.4.          De Wederpartij is verplicht bij eerste aanbieding de zaken in ontvangst te nemen respectievelijk af te halen. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en zijn alle gevolgen daarvan voor zijn rekening, kosten van opslag daaronder begrepen. Meer in het bijzonder heeft NNZ alsdan het recht om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
 
8.5.          Ingeval van levering op afroep dient de Wederpartij de te leveren zaken binnen zes maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst af te roepen. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt, is NNZ bevoegd de zaken ineens te leveren. Alsdan is het verschuldigde bedrag terstond en volledig opeisbaar.
 
8.6.          Ten aanzien van alle in de Overeenkomst genoemde leveringscondities wordt aangesloten bij de leveringscondities zoals opgenomen in de meest recente versie van de International Commercial Terms (INCO Terms), als vastgesteld door de International Chamber of Commerce (ICC), voor zover zij niet strijdig zijn met deze voorwaarden.
 
9.            Eigendomsvoorbehoud
 
9.1.          Alle door NNZ (of via derden) geleverde zaken blijven eigendom van NNZ tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen NNZ uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van zodanige Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Wederpartij over, wanneer deze alle vorderingen van NNZ ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is de Wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.
 
9.2.          De Wederpartij verplicht zich de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken separaat en onder geschikte opslagcondities/temperaturen te bewaren, alsmede duidelijk aan te merken als eigendom van NNZ en in geval de Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, wordt vermoed dat de bij de Wederpartij aanwezige zaken van de soort als door NNZ ter beschikking gesteld of geleverd, toebehoren aan NNZ.
 
9.3.          De Wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde som, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar. In geval van doorverkoop cedeert de Wederpartij aan NNZ reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom.
 
9.4.          Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de Wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van NNZ. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement stelt de Wederpartij NNZ hiervan onmiddellijk op de hoogte en deelt mede waar de zaken van NNZ zich bevinden. Alsdan, alsmede indien de Wederpartij zijn verplichtingen jegens NNZ niet nakomt, wordt NNZ onherroepelijk door de Wederpartij gemachtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, diens locatie te betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende zaken weer tot zich te nemen.
 
10.           Kwaliteit en kwantiteit
 
10.1.     Indien de kwaliteit van de geleverde zaken wordt bepaald door het gewicht, is het gemiddelde gewicht van een levering bepalend.
 
10.2.     Bij verkoop door NNZ van gebruikte zaken (c.q. producten) volgens monster, is het monster bepalend voor de gemiddelde kwaliteit. Indien meer dan één monster is toegezonden, kan de Wederpartij geen aanmerkingen maken op kleine afwijking van kwaliteit, maat, gewicht en het aantal stoppen.
 
10.3.     NNZ is niet verantwoordelijk voor de kleur van de zaken, schakeringen daarvan en/of nuances daarin. Eventuele monsters die in verband met de kleur aan de Wederpartij zijn toegezonden, binden NNZ niet, doch dienen slechts om de koper over de gemiddelde kwaliteit te informeren.
 
10.4.     NNZ is gerechtigd zaken (c.q. producten) te leveren, die in aantal, gewicht en afmetingen, afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien deze afwijkingen niet meer betreffen dan:
 
-    voor jutezakken en doek: 5% in aantal, 5% in gewicht en 2 cm in lengte en in breedte;
-    voor nieuw geweven en gebreide kunststofzakken en doek: 5% in aantal, 5% in gewicht en 2 cm in lengte en in breedte;
-    voor overige kunststofzakken en folie: 5% in aantal, 10% in gewicht en 6% in lengte en in breedte bij zakken tot en met 15 cm breed en 3% in lengte en in breedte bij zakken breder dan 15 cm;
-    voor katoenenzakken: 5% in aantal, 5% in gewicht en 3 cm in lengte en in breedte;
-    voor papierenzakken: 5% in aantal, 5% in gewicht, 3% in grammage en 5 mm in lengte en 2 mm in breedte;
-    voor kunststofrollen: 5% in aantal, 25% in gewicht bij kunststofrollen met een (totaal) gewicht tot 500kg, 20% bij kunststofrollen met een (totaal) gewicht vanaf 500kg en 6% in rolbreedte met een minimum van 10 mm.
 
10.5.     Ingeval er meerdere zaken (c.q. producten) worden geleverd geldt het gemiddeld gewicht van de zaken per soort als maatgevend gewicht voor de beoordeling of de afwijkingen zijn getolereerd, als in voornoemd artikellid bedoeld.
 
11.           Reclame
 
11.1.         De Wederpartij heeft de verplichting het product direct bij aflevering te onderzoeken. De Wederpartij behoort daarbij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 
11.2.         Reclames ten aanzien van zichtbare gebreken of tekortkomingen aan de verpakking en/of de betreffende zaken dienen schriftelijk en gemotiveerd direct, althans binnen acht dagen na levering, te geschieden, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en alle aanspraak tegen NNZ ter zake die zichtbare gebreken of tekortkomingen vervalt. Een Consument dient de zichtbare gebreken of tekortkomingen schriftelijk en binnen twee maanden na ontdekking daarvan te melden aan NNZ.
 
11.3.         Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen schriftelijk en binnen acht dagen na ontdekking daarvan te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen NNZ ter zake van die gebreken vervalt. Een Consument dient de niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen schriftelijk en binnen twee maanden na ontdekking daarvan te melden aan NNZ.
 
11.4.         Reclames ten aanzien van facturen van NNZ dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen NNZ ter zake daarvan vervalt.
 
11.5.         Geringe afwijkingen in uitvoering en levering, met name geringe kleurverschillen of geringe materiaalverschillen en/of –fouten, betreffen nimmer een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door NNZ en vormen nimmer grond voor reclame. Onverminderd het bepaalde in art. 10 van deze Algemene Voorwaarden geldt dat, afwijkingen van ten hoogste 10% in aantal en/of gewicht in alle gevallen als gering worden aangemerkt.
 
11.6.         Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering of wijze van dienstverlening schort de (betalings)verplichting(en) van de Wederpartij van deze en andere leveringen niet op en geeft de Wederpartij evenmin recht op verrekening.
 
11.7.         Het recht van reclame vervalt indien niet binnen de termijnen zoals die volgen uit dit artikel (c.q. deze Algemene Voorwaarden) wordt gereclameerd, alsmede indien de in totaal geleverde zaken (c.q. producten) voor meer dan 20% in gebruik zijn genomen door de Wederpartij of (na doorlevering) een derde. Voorts is de Wederpartij van gebruikte zaken (c.q. producten), waarover wordt gereclameerd, niet gerechtigd deze zonder voorafgaande toestemming van NNZ te sorteren, te retourneren en/of door te verkopen/leveren.
 
12.           Herroeping en ontbinding
 
12.1.         Bij de Overeenkomst tot verkoop op afstand heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen dan wel te ontbinden gedurende de Bedenktijd van veertien dagen. De Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument, of:
i)             indien de consument in dezelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;
 
ii)             indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
 
iii)            voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt;
 
11.2      De Consument dient NNZ voor het verstrijken van de Bedenktijd op de hoogte te brengen, middels het daartoe bestemde schriftelijke of elektronische herroepingsformulier van NNZ, dan wel via een andere ondubbelzinnige schriftelijke of elektronische verklaring waarin hij verklaart de Overeenkomst te herroepen.
 
11.3      Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Gebruikt de Consument het product meer dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking ervan te kunnen vaststellen is de Consument aansprakelijk voor het waardeverlies van de zaken.
 
11.4      Indien de Consument van zijn herroepingsrecht, dan wel zijn ontbindingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan NNZ binnen veertien dagen na het beroep op het herroepingsrecht retourneren, conform de door NNZ verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
11.5      Indien van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht, dan wel ontbindingsrecht gebruik wordt gemaakt, komen de kosten van terugzending voor rekening van de Consument.
 
11.6      Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal NNZ dit bedrag uiterlijk binnen veertien dagen na de herroeping, dan wel ontbinding terugbetalen.
 
11.7      Het herroepingsrecht, dan wel ontbindingsrecht kan door NNZ worden uitgesloten, indien zij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht betreft, naast de in artikel 6:230p BW genoemde zaken, ten minste, maar daartoe niet beperkt, de zaken:
a)             waarvan de waarde afhankelijk is van (financiële) schommelingen in de markt;
b)            die door NNZ tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
c)             die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d)            die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 
Uitsluiting van het herroepingsrecht betreft ten minste de diensten waarvan de levering met instemming van de Consument is begonnen voor de Bedenktijd is verstreken.
 
13.           Aansprakelijkheid van NNZ
 
13.1.         Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is NNZ niet aansprakelijk voor:
 
a)             geringe onvolkomenheden en beschadigingen, zoals onder meer geringe kleurverschillen, die geen afbreuk doen aan de functionele eigenschappen van de geleverde zaken;
b)            geringe afwijkingen in gewicht, afmeting en aantal;
c)             schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Wederpartij;
d)            schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik van zaken door de Wederpartij;
e)             schade ontstaan in verband met of veroorzaakt door van NNZ afkomstige zaken en/of geleverde diensten, hoe deze schade ook is ontstaan en van welke aard zij ook is;
f)             schade ontstaan door overschrijding van leveringstermijnen, storingen in het productieproces, storingen in de werking van administratieve organisaties en gegevensbestanden of bij de distributie van zaken, noch voor schade in de vorm van beschadiging of verlies van gegevensdragers of gegevensbestanden, of schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom;
g)             indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade of zuivere vermogensschade;
h)            gebreken/tekortkomingen die niet aan de schuld van NNZ of aan de schuld van een voor risico van NNZ komende oorzaak is te wijten;
i)             de bruikbaarheid en (de gevolgen van) het niet dan wel onjuist kunnen lezen (door de geëigende apparatuur) van op de verpakking van de zaken aangebrachte codes.
 
13.2.         Elke aansprakelijkheid van NNZ vervalt indien de aan de Wederpartij geleverde zaken in gebruik zijn genomen, zijn gevuld, met andere zaken zijn vermengd, zijn verwerkt of (anderszins) niet meer identificeerbaar zijn.
 
13.3.         Onverminderd de elders in deze algemene voorwaarden overeengekomen uitsluitingen van of beperkingen in de aansprakelijkheid van NNZ, is de aansprakelijkheid van NNZ beperkt tot het herstellen of vervangen van de geleverde zaken, danwel tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tot maximaal de factuurwaarde voor de betreffende gebrekkige zaak of dienst. Deze algemene voorwaarden blijven ook na herlevering onverkort van toepassing.
 
13.4.         Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van het leidinggevend personeel van NNZ, vrijwaart de Wederpartij NNZ voor alle aanspraken van derden (waaronder aanspraken op het gebied van intellectuele eigendom) hoe ook genaamd die verbandhouden met de (uitvoering van de) Overeenkomst door NNZ voor de Wederpartij, in het bijzonder met betrekking tot het uitvoeren van diensten zoals het bedrukken, kopiëren of openbaar maken van teksten, ontwerpen, affiches, foto’s, lithografische afdrukken, films, computersoftware, gegevensbestanden of enige andere informatiedrager of media van welke aard dan ook die door de Wederpartij aan NNZ zijn verstrekt met betrekking tot de door NNZ aan de Wederpartij geleverde of te leveren goederen.
 
13.5.         Ingeval de aansprakelijkheid van NNZ in een voorkomend geval is verzekerd, is de aansprakelijkheid van NNZ beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 
13.6.         Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij, waaronder wegens schade of tot herstel of vervanging van zaken, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na levering. In geval van gebreken die bij de levering niet reeds te onderkennen waren, geldt een termijn van één jaar, nadat het gebrek zich heeft gemanifesteerd. Ieder vorderingsrecht van een Consument jegens NNZ vervalt door verloop van twee jaar nadat de Consument NNZ daarvan in kennis heeft gesteld.
 
14.           Overmacht
 
14.1.         In geval van overmacht is NNZ gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat NNZ deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is NNZ bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.
 
14.2.         Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van NNZ onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), overstroming, in- en uitvoer of transportverboden of andere belemmerende maatregelen van enige autoriteit, stremmingen van de scheepvaart, stakingen, schaars worden van materiaal, uitrusting en werkstoffen, gebrek aan werkkrachten en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van NNZ of van één van haar toeleveranciers, het annuleren of niet tijdig uitvoeren door derden van door NNZ gesloten koopcontracten, alsmede het ontbreken van te verkrijgen vergunningen. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.
 
15.           Opschorting en ontbinding
 
15.1.         NNZ is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
a)             indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met NNZ gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
b)            indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens NNZ te voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van NNZ binnen de daarbij gestelde termijn;
c)             indien de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d)            in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie danwel gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – (van het bedrijf) van de Wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen.
 
15.2.         In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van NNZ op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar en is NNZ en diens vertegenwoordigers gerechtigd om de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zijn NNZ en diens vertegenwoordigers gerechtigd om het pand van de Wederpartij te betreden teneinde bezit te nemen van de betreffende zaken. De Wederpartij is verplicht de benodigde maatregelen te treffen om NNZ tot uitoefening van haar rechten in staat te stellen.
 
16.           Intellectuele eigendom
 
16.1.         Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, mallen, modellen, gereedschappen, afbeeldingen, programmatuur, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten worden en blijven eigendom van NNZ, ook al zijn bij de Wederpartij voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. De Wederpartij zal er voor zorg dragen dat deze nooit geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd aan derden ter hand gesteld of ter inzage gegeven en dat van de inhoud daarvan aan derden geen mededeling wordt gedaan, tenzij NNZ hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
 
16.2.         NNZ garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Wederpartij geleverde zaken geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
17.           Terugroepregeling verkoop
 
17.1.         De Wederpartij is gehouden ten aanzien van de door NNZ geleverde zaken (c.q. producten) al haar (wettelijke) verplichtingen, zoals deze o.a. (maar daartoe niet beperkt) voortvloeien uit Verordening (EC) No 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, alsmede de daaruit voortvloeiende regels, nauwgezet na te komen c.q. na te leven.
 
17.2.         De Wederpartij verklaart NNZ te zullen vrijwaren tegen alle vorderingen van derden (inclusief overheidsinstanties) indien en voor zover de Wederpartij de in lid 1 bedoelde regels niet nauwgezet nakomt c.q. naleeft.
 
17.3.         Indien de Wederpartij of een derde aan wie de Wederpartij heeft geleverd tegen de door NNZ vastgestelde voorwaarden een terugroepactie uitvoert of laat uitvoeren, is NNZ uitsluitend aansprakelijk voor (een deel van) de daarmee gemoeide kosten indien (i) wordt vastgesteld dat NNZ verantwoordelijk is voor de situatie die aanleiding geeft tot de terugroepactie, (ii) de terugroepactie is uitgevoerd nadat NNZ hiermee schriftelijk akkoord is gegaan, (iii) de terugroepactie volledig is uitgevoerd overeenkomstig een tussen partijen overeengekomen terugroepplan en (iv) door NNZ is vastgesteld dat de Wederpartij redelijk en professioneel heeft gehandeld en in redelijkheid alles in haar vermogen heeft gedaan om de met de terugroepactie gemoeide kosten zoveel mogelijk te beperken.
 
17.4.         De Wederpartij stelt NNZ onmiddellijk van elke voorgenomen terugroepactie in kennis en verstrekt aan NNZ op diens eerste verzoek alle informatie waarom deze kan verzoeken.
 
17.5.         Het is de Wederpartij niet toegestaan aan derden informatie over een terugroepactie te verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van NNZ.
 
18.           Toepasselijk recht en geschillen
 
18.1.         Op alle rechtsbetrekkingen tussen NNZ en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
18.2.         De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 
18.3.         Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen. NNZ is echter steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Wederpartij, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.