Gebruikersvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Op het bezoek van deze website van NNZ en het gebruik van de informatie van deze website, waaronder alle gegevens, bestanden en broncodes, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Indien de bezoeker van deze website de Gebruiksvoorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de bezoeker geen gebruik maken van deze website en de door NNZ aangeboden aanbiedingen en diensten.

1.2 NNZ heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. NNZ zal de bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door aankondiging hiervan op de homepage van deze website.

2. Eigendoms- en gebruikersrechten

2.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op deze website en de informatie van deze website, waaronder alle gegevens, bestanden en broncodes, bij NNZ.

2.2 De bezoeker is ten aanzien van deze website en de informatie van deze website slechts bevoegd de website door te bladeren en de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren, binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen, door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een diskette.

2.3 De informatie van deze website, waaronder alle gegevens, bestanden en broncodes, mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van deze website mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.

2.4 De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NNZ, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen deze website en enige andere website, (meta) search engine of computernetwerk.

2.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

3. Disclaimer

3.1 Hoewel NNZ ernaar streeft dat de informatie op haar website juist is, geeft NNZ geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van deze informatie of deze website.

3.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie van deze website en de bezoeker zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

3.3 NNZ is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van:

(a) het gebruik of de inhoud van de website of de informatie van deze website;

(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige website waarnaar op deze website een link is opgenomen of enige website waarop een link is opgenomen naar deze website;

(c) inbreuk door (het gebruik van) deze website of de informatie op deze website op rechten van derden.

Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van NNZ.

3.4 Indien via deze website overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is NNZ op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en NNZ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

3.5 Hoewel NNZ ernaar streeft dat deze website gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is NNZ niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van deze website om welke reden dan ook. Toegang tot deze website mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. NNZ heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de website te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. NNZ is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

4. Apparatuur

4.1 De bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om deze website te bezoeken en te gebruiken. NNZ is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van deze website.

5. Persoonlijke informatie

5.1 Tijdens het bezoek van deze website kan persoonlijke informatie van de bezoeker worden verzameld en verwerkt door NNZ. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in het Privacybeleid van NNZ.

6. Toepasselijk recht en geschillen

6.1 Deze Gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en NNZ wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen NNZ en de bezoeker.

6.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de bezoeker de website bezoekt.

6.3 Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze Gebruiksvoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

6.4 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.